Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 20:30.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2021.
 2. Περί αποδοχής επιχορηγήσεων και αναμόρφωση του πρ/σμού οικονομικού
  έτους 2021.
 3. Περί ανακατανομής πιστώσεων Επιχορήγησης από το πρόγραμμα
  «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»
 4. Έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του ∆ήμου Μεγαρέων 2ου
  τριμήνου 2021.
 5. Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (στοχοθεσία) Β’ τριμήνου 2021».
 6. Περί χαρακτηρισμού κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού του
  ∆ήμου οικ. έτους 2021, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων
  προπληρωμής.
 7. Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού ειδικού σκοπού στο όνομα του ∆ήμου
  Μεγαρέων, προκειμένου να κατατεθεί το ποσό της πάγιας προκαταβολής
  οικονομικού έτους 2021.
 8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 40/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί
  έγκρισης ή μη απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων στην είσοδο ιδιωτικού
  χώρου στάθμευσης , επί της οδού Τζαβέλα αρ. 1 στα Μέγαρα».
 9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί
  έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΣΠΥΡΟΣ
  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση «Βασιλικό ∆.Ε. Μεγάρων
  ∆υτικής Αττικής» με πρόσωπο επί ∆ημοτικής Οδού σε περιοχή εκτός σχεδίου
  πόλεως Μεγάρων».
 10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2021 απόφασης του ∆ιοικ. Συμβουλίου της
  ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. «Περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων,
  τελών, δικαιωμάτων και υποτροφιών διδακτικού έτους 2021-2022, των μαθητών
  του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» του ∆ήμου Μεγαρέων και του παραρτήματός του
  στην Ν. Πέραμο».
 11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2021 απόφασης του ∆ιοικ. Συμβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. «Περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων των μαθητών του «Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών», της ∆ημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήμου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), για το διδακτικό έτος 2021-2022».
 12. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2021 απόφασης της ∆ημοτικής Επιτροπής Ισότητας «Περί Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης Για Την Ισότητα».
 13. Συμμετοχή εκπροσώπων ∆ήμου στα σχολικά συμβούλια των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου.