Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 σε δύο πολύ σημαντικές διαδοχικές συνεδριάσεις.
Η πρώτη συνεδρίαση περιλαμβάνει 11 θέματα με ενδέκαταο και τελευταίο την κατάρτιση πίνακα των προς εκτέλεση έργων για το 2017.

Ακολουθεί αμέσως η συνεδρίαση με 4 θέματα με πρώτο την ψήφιση του προϋπολογισμού 2017 και τελευταίο την έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1. Αναμόρφωση προϋπ/σμού Δήμου οικονομικού έτους 2016.
 2. Έγκριση σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) Β’ Φάση.
 3. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 4. Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Γεωτεχνική έρευνα επί της οδού Ρ. Φεραίου στα Μέγαρα».
 5. Ανάθεση μελέτης για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου μεταφοράς νερού στο Αλεποχώρι».
 6. ‘Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης».
 7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροποποίησης Κ.Φ. 195 του ρυμοτ. Σχεδίου της περιοχής Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων για την ανέγερση Ιερού Ναού.
 8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χορήγησης άδειας αντικαταστάσεως κουβουκλίου περιπτέρου στην Ο.Ε. «ΧΡ. Π. ΚΑΡΥΔΗΣ & ΣΙΑ» στην πλατεία Φρειδερίκης (Λυτάρα) του Δήμου Μεγαρέων.
 9. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 58/2016 αποφάσεως Διοικ. Συμβουλίου ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ «περί έγκρισης κατάρτισης και ψήφισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Γηροκομείου (Μ.Φ.Η.).
 10. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μεγαρέων έτους 2017.
 11. Κατάρτιση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου μας οικον. έτους 2017.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου μας οικονομικού έτους 2017.
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 326/2016 απόφασης του Διοικ.Σ/λίου «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», περί ψήφισης πρ/σμού του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2017.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2016 απόφασης του Διοικ. Σ/λίου. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί έγκρισης πρ/σμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικον. έτους 2017.
 4. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Μεγαρέων οικον. έτους 2017.