Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 20:30, με 15 θέματα ημερήσιας διάταξης και ακολουθεί συζήτηση με θέμα την έγκριση του ισολογισμού 2017. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το 15ο θέμα της συζήτησης «Περί καθορισμού ή μη επιτρεπόμενου αριθμού αδειών εγκατάστασης οίκων ανοχής στο Δήμο»

Ημερήσια διάταξη

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτου 2018.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ οικονομικού έτους 2018.
 3. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθρο 1 περ. 1 του Π.Δ/τος 270/81).
 4. Συγκρότηση επιτροπής έτους 2019 για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας του Ν. 4412/2016.
 5. Συγκρότηση επιτροπής έτους 2019 για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.
 6. Συγκρότηση επιτροπής έτους 2019 για την εξέταση των προβλεπομένων ενστάσεων καθώς και γνωμοδότηση επί των προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του Δήμου ή της Προϊστάμενης Αρχής σε όλα τα στάδια μιας διαγωνιστικής διαδικασίας για συμβάσεις προμηθειών/γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.
 7. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή πλατείας μικρασιατών Νέας Περάμου».
 8. Πληρωμή λόγω ρυμοτομίας εντός της περιοχής «Ακρογιάλι» Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.
 9. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών του Δήμου.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ωρίμανση φακέλου) από Χρηματοδοτικό Σύμβουλο για ένταξη έργων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής».
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Διαμόρφωση και ηλεκτρονική αποτύπωση συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών».
 12. ’Έγκριση πρωτοκόλλου (2ης τμηματικής ) συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού και προγραμματισμού αναπτυξιακών προγραμμάτων»
 13. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο « Κατασκευή αγροτικών δρόμων στην Δημοτική ενότητα Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιΐας» με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
 14. Περί δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου , για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μεγαρέων με τροποποίηση αυτού της Δράσης : «Κατασκευή αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων»
 15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί καθορισμού ή μη επιτρεπόμενου αριθμού αδειών εγκατάστασης οίκων ανοχής στο Δήμο Μεγαρέων».