Συνεδριάζει σε την Τρίτη 19/12/2017, ώρα 20:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις

1η συνεδρίαση:

  1. Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου οικονομικού έτους 2017.
  2. Περί έγκρισης προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου για την αναχρηματοδότηση των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της Τράπεζας Πειραιώς και Finance A.E.
  3. Κατάρτιση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου μας οικον. έτους 2018.
  4. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μεγαρέων έτους 2018.
  5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 110/2017 απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. περί έγκρισης πρ/σμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικ. έτους 2018.
  6. Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και εκτέλεσης Ετήσιας Έκθεσης Χρηματοδότησης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικον. έτους 2018.
  7. Έγκριση παράτασης του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου».
  8. Περί επιστροφής ποσού 337.62 στον κ. Μουρτζούκο Νικόλαο, για το τέλος διαδοχικής χρήσης τάφων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

2η συνεδρίαση

  1. Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018.
  2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) – Στοχοθεσία