Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών),  την  16η  Ιουνίου  2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα  20:30.

Ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων 1ου τριμήνου 2020.
 2. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων της Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων για το οικον. έτος 2021.
 3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων της Κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων για το οικον. έτος 2021.
 4. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων της Κοινότητας Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων για το οικον. έτος 2021.
 5. Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα.
 6. Περί καθορισμού μισθώματος αιγιαλού ανά τ.μ. για το έτος 2020.
 7. Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Μεγαρέων προκειμένου να κατατεθεί το ποσό της παγίας προκαταβολής οικον. έτους 2020
 8. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων (Β’ δόση 2020).
 9. Πληρωμή υπολοίπου ποσού αποζημιώσεως στην Ξουρή Κανέλλα του Θεοδ. λόγω εφαρμογής της περιμετρικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μεγάρων.
 10. Τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό MIS
 11. Περί καθορισμού αποζημίωσης Προέδρου των Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σ.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης» και «Ενιαία Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» αναδρομικά από τον διορισμό του ήτοι από 15/10/2019.
 12. Περί παράτασης του υπ’ αριθ. Πρωτ. 11864/12-6-2019 συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας για τον Δήμο μας .
 13. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 3/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί ενίσχυσης σήμανσης στην συμβολή των οδών Κ. Παλαμά και Σπ. Καραγιώργου».
 14. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 8/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση μεταξύ των Ο.Τ. 130 – Ο.Τ. 129».
 15. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 9/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης αποξήλωσης  τμήματος νησίδας επί της οδού Αγ. Ιωάννου Θεολόγου στο ΜΕΛΙ».
 16. Ορισμός Δημοτικών συμβούλων ως μελών του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 17. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 103/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης στα Ο.Τ. Γ263, Γ264 και Κ.Χ. 264Α του ρυμοτ. σχεδίου Λουτρόπυργος του Δήμου Μεγαρέων για την ολοκλήρωση – συμπλήρωση παράπλευρου δικτύου ΠΑΘΕ».
 18. Περί ίδρυσης Αστυνομικού Τμήματος στην Κινέττα.
 19. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαρέων στην υπό σύσταση μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού Παιδείας και Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.» ως ιδρυτικό μέλος αυτής.
 20. Περί έγκρισης σύμβασης συνεργασίας ΕΔΣΝΑ – ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.
 21. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για την προετοιμασία εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

.