Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων της 16η Ιανουαρίου, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων  περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στη Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων.
  2. Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας περί καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2019.
  3. Συζήτηση επί της από 03/01/2019 (αριθ. Πρωτ. Δήμου 276/08-01-2019) επιστολής του Συμβούλου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                    κ. Παναγιώτη  Χαλόφτη.
  4. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην «BOOKCAFE Ο.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Ιερόθεο Μέξια του Στυλιανού, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας της, το οποίο λειτουργεί στην  οδό  Π. Γεωργακή αρ. 5, στα Μέγαρα του Δήμου. Μεγαρέων.
  5. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στον  ΗΡΑΚΛΗ ΚΟΥΦΗ  για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος   ιδιοκτησίας  του,  το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Π. Γεωργακή  1 στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων.
  6. Περί χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στoν ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος   ιδιοκτησίας  του,  το οποίο λειτουργεί στην  οδό 28ης Οκτωβρίου αρ.176 στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων.