Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τετάρτη 15/11/2017, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

•        Έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2016

Ώρα 21:00

 1. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Γ’ τριμήνου έτους 2017.
 2. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Γ’ τριμήνου έτους  2017.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 361/2017 απόφ. Διοικητικού Σ/λίου του δημοτ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί  υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων –  δαπανών έτους 2017 για το 3ο τρίμηνο.
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 386/2017 απόφ. του Διοικητικού Σ/λίου του δημοτ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί υποβολής απολογισμού οικον. έτους 2016.
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ οικονομικού έτους 2017.
 6. Αναχρηματοδότηση δανείων Δήμου Μεγαρέων.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κ.λ.π. Δημοτ. Καταστημάτων και Τεχνικής Υπηρεσίας μηνός Σεπτεμβρίου 2017».
 8. Ομοίως της εργασίας: «Συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης Δημοτ. Κατάστασης και Πρωτοκόλλου 2017 μηνός Σεπτεμβρίου.
 9. Ομοίως μηνός Οκτωβρίου».
 10. Ομοίως της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύου κ.λ.π. Δημοτ. Καταστημάτων Δημ. Κοινότητας Ν. Περάμου μηνός Σεπτεμβρίου».
 11. Ομοίως μηνός Οκτωβρίου.
 12.     Ομοίως της εργασίας: «Συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύων κ.λ.π.  της Δημοτ. Κοινότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων μηνός Οκτωβρίου».
 13. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Παν. Διακάκη.
 14. Περί του χρόνου της εποχιακής λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας «SUN» της Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΚΟΥΒΑΡΑ.
 15. Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
 16.     Περί αποδοχής παραίτησης Λ. Παπανικόλα από αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
 17. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Προσθήκη καθ’ ύψος Β’ ορόφου Δημαρχείου».
 19. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεγαρέων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δρόμου στην θέση ¨Ανω Πευκενέας¨ για την διασύνδεση της επαρχιακής οδού Μαζίου (51) θέση ¨Απογιούρισμα¨ με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου (50) θέση «Παπαγιαννέϊκα» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 20. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του  Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Προστασία πρανών και ασφαλής διέλευση οχημάτων στην παραλιακή οδό Σχίνος – Αλεποχώρι».
 21. Περί ίδρυσης τμήματος Τεχνολογιών Αγροτικής Παραγωγής του υπό ίδρυση νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα Μέγαρα.
 22. Περί μη πληρωμής τελών σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων των αδόμητων οικοπέδων στην Νέα Πέραμο.
 23. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή Διακήρυξης για την Προώθηση του Θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.