Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 14/3/2017, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

 1. Αναµόρφωση πρ/σµού ∆ήµου οικον. έτους 2017.
 2. Αναµόρφωση πρ/σµού ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ οικον. έτους 2017.
 3.  Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ∆ήµου Μεγαρέων Γ΄ τριµήνου έτους 2016.
 4.  Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του πρ/σµού του ∆ήµου Μεγαρέων ∆’ τριµήνου έτους 2016.
 5. Περί χαρακτηρισµού κωδικών αριθµών εξόδων του πρ/σµού του ∆ήµου οικον. έτους 2017, ως δεκτικών έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής.
 6. Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ για την υλοποίηση της πράξης Κέντρο Κοινότητας µε παράρτηµα ΡΟΜΑ ∆ήµου Μεγαρέων µε κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002274 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.
 7. Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ.
 8. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας κ’ Β/θµιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών και του σχολικού τροχονόµου (α’ δόση 2017).
 9. Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της «Προµήθειας τροφίµων για τις ανάγκες των νοµικών προσώπων του ∆ήµου Μεγαρέων «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ –  ∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ και για το κοινωνικό παντοπωλείο Νέας Περάµου ∆ήµου Μεγαρέων έτους 2017».
 10. Περί αποδοχής προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2017.
 11. Περί έγκρισης παράτασης περαίωσης του έργου:«Έργα Εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ»
 12. Εκλογή δύο ∆ηµοτικών Συµβούλων εκ της µειοψηφίας για την συµµετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν αυτή λειτουργεί ως Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο.
 13. Ανάκληση διάλυσης σύµβασης και αντικατάσταση αναδόχου για το έργο: «Ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου από γήπεδο και νότια στην επέκταση σχεδίου πόλης».