Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 201ι, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

  • Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2015.

Ακολουθεί δεύτερη συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2017.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικονομικού έτους 2017.
  3. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας Ανακύκλωσης Στερεών και μη επικινδύνων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΕΠΕ στην θέση «Του Καλόγερου το Κομμάτι» του Δήμου Μεγάρων.
  4. Περί του χρόνου της εποχιακής λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας «SUN» της Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΚΟΥΒΑΡΑ.