Συνεδριάζει σε διπλή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 29/2/2016DHMOS_MEGAREWN

1η συνεδρίαση, ώρα 20:30
Μοναδικό θέμα:

 • Έγκριση  ισολογισμού χρήσεως 2011 Δήμου Μεγαρέων.

2η συνεδρίαση, αμέσως μετά,
Ημερήσια διάταξη

 1. Αναχρηματοδότηση δανείων Δήμου Μεγαρέων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014) από το ΤΠΔ.
 2. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Μεγαρέων έτους 2016 για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα τη υπηρεσίας καθαριότητας.
 3. Έγκριση πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ σε υπηρεσίες του Δήμου Μεγαρέων.
 4. Τροποποίηση συστατικής πράξης του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ηροδωρος».
 5. Περί  έγκρισης της υπ’αριθ. 18/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού εσόδων – δαπανών έτους 2015 για το 4ο τρίμηνο.
 6. Ορισμός Δημοτικού Σ/λου και του αναπληρωτή αυτού ως Προέδρου του Β/θμίου Συμβουλίου  Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων έτους 2016.
 7. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας  Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων».
 8. Πλήρη ανάληψη της αρμοδιότητος από τον Δήμο Μεγαρέων των προνοιακών επιδομάτων και λοιπών αρμοδιοτήτων όπως αναφέρονται στο Ν. 3852/2010 από τον Δήμο Ελευσίνος.
 9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί καθορισμού πλάτους πεζοδρομίων οδού Κολοκοτρώνη από οδό 28ης Οκτωβρίου έως οδό Γ. Μαυρουκάκη».
 10. Συγκρότηση  επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων Νέας Περάμου».
 11. Περί έγκρισης 2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης».
 12. Στήριξη και συμμετοχή του Δήμου Μεγαρέων στην πρωτοβουλία της Ο.Ε.Κ.Α.Ι. και της Κ.Ε.Δ.Ε. για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».