Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την 27/1/2015, ώρα 09:30

 Ημερήσια διάταξη

 1. Διενέργεια της δημοπρασίας για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
 2. Επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2014)»
 3. Περί αποδοχή δωρεάς ποσού 50.000,00€ για αγορά Απορ/φόρου από τα ΕΛΠΕ
 4. Περί των υπ΄αριθ. 27105/25-11-2014 & 28948/17-12-2014 ενστάσεων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. του έργου  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ»
 5. Καθορισμός δόσεων για την πληρωμή του δικαιώματος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Νέας Περάμου
 6. Διάθεση πιστώσεων σης και έγκριση των δαπανών  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ 2015»
 7. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τους ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
 8. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τους ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 9. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τους ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΤΠΔ ΜΕΓΑΡΩΝ)
 10. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τους ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 11. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τους ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΠΔ
 12. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για το ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 13. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την Χρηματοδότηση της Δημοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγάρων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
 14. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τις οφειλές λύσης και εκκαθάρισης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Περάμου (αρ.43,παρ.5 του Ν.3979/2011)
 15. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ΗΡΟΔΩΡΟΣ
 16. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τις Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών
 17. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια ΤΠΔ επιχορηγήσεων
 18. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια νερού από την ΕΥΔΑΠ
 19. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την Ύδρευση Νεκροταφείου Νέας Περάμου
 20. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την Άρδευση χώρων πράσινου Νέας Περάμου
 21. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την Ύδρευση πλατειών, παιδικών χαρών και λοιπών παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης
 22. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ
 23. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ
 24. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τον Φωτισμό και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. (ΔΕΗ κατ/τα)
 25. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για το Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
 26. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την Υποχρεωτική εισφορά παρ/σης από ΔΕΗ βάσει παρ.19 άρθρου 24Ν.2130/99
 27. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τα Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 2% προμήθεια ΔΕΗ
 28. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για το Χρεολύσιο δανείου επενδυτικών δαπανών Νέας Περάμου στην KA FINANZ AG
 29. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τους Τόκους δανείου επενδυτικών δαπανών Νέας Περάμου στην KA FINANZ AG
 30. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για το ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
 31. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τα ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 32. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την Εισφορά υπέρ ΕΔΣΝΑ
 33. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τις ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
 34. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
 35. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 36. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ GPS ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ COSMOTE ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»