Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων την 24/3/2015, ώρα 09:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την «Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μη μεταλλικών μη επικινδύνων αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών», υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η με αύξοντα αριθμό: 16 και με είδος έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασίας R5)» στην θέση «Ακρες» του Δήμου Μεγαρέων της εταιρείας «ECO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
  2. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την «Μονάδα ανακύκλωσης στερεών και μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», υποκατηγορίας Α2, ομάδα 4η με αύξοντα αριθμό: 16 και με είδος έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5)» στην θέση «Του καλόγερου το κομμάτι» του Δήμου Μεγαρέων της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΕΥΘ.ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ Ε.Π.Ε.»
  3. Περί στάθμευσης ΑΜΕΑ στον κ.Θωμά Μπεναρδή
  4. Περί έγκρισης πρότασης εξωραϊσμού πρανών σιδηροδρομικής Ν.Περάμου
  5. Περί έγκρισης κοπής πεύκου επί της οδού Θηβών 3 στα Μέγαρα