Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 15/9/2015, ώρα 20:30DHMOS_MEGAREWN

Ημερήσια διάταξη

  1. Περί αποδοχής όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου για τη χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Μεγαρέων Ν. Αττικής, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2015, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015).
  2. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσίας, εργασίας ή πραγματοποίησης μεταφοράς (άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ/τος 28/80).