Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 3/11/2015, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος για τα έτη 2015-2019 του Δήμου Μεγαρέων.
 2. Έγκριση έκθεσης για τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 – 2019 Δήμου Μεγαρέων.
 3. Αναμόρφωση προϋπ/σμού του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2015.
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 101/2015 αποφάσεως Διοικ. Σ/λίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού εσόδων – δαπανών έτους 2015 για το 3ο τρίμηνο».
 5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων».
 6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας  λαμπτήρων Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων».
 7. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους του οφειλέτη Κατσάμπα Βασιλείου.
 8. Περί διαγραφής εισφοράς σε χρήμα Σωτηρίου Αλεξ. Καρβέλα λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 9. Περί διαγραφής εισφοράς σε χρήμα Παναγιώτη Γ. Μεταξωτού λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 10. Περί διαγραφής εισφοράς σε χρήμα Κων/νου Γ. Μητρογιώργη λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 11. Περί διαγραφής εισφοράς σε χρήμα Ευαγγελίας σύζ. Νικ. Μώλου λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 12. Έγκριση ισολογισμού ετών 2010, 2011 και 2012 (1/1 – 16/3/2012) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ν. Περάμου.
 13. Έγκριση του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της 31/8/2015 (περίοδος 17/3/2012 έως 31/8/2015) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ν. Περάμου.
 14. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πτηνοτροφείου ορνίθων ομάδα 7η κατηγορία Α’ υποκατηγορία Α2 στην θέση Καβελλάρης του Δήμου Μεγαρέων.
 15. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πτηνοτροφείου ομάδα 7η κατηγορία Α’ υποκατηγορία Α2 στην θέση Κουλουριώτικο Μονοπάτι του Δήμου Μεγαρέων.
 16. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων μονάδος οστρακοκαλλιέργειας & μετατόπιση της υφιστάμενης θέσης εγκατάστασης στην θέση Πέραμα του Δήμου Μεγαρέων .
 17. Έγκριση της μελέτης σκοπιμότητας – τεχνικής έκθεσης για Μίσθωση αυτοκινούμενου Θρυμματιστή κλαδιών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στις περιοχές Μπότσικα, Κινέττα κ.λ.π.