Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις την 27/5/2015DHMOS_MEGAREWN 1η συνεδρίαση, ώρα 20:30 Θέμα: Έγκριση απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 2η συνεδρίαση, ώρα 21:00 Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, ειδικότητας Υ.Ε. εργατών για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.