Δημόσια παρέμβαση κάνει ο Γιώργος Μπερδελής, επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού «Τώρα», με θέμα τα

Γιώργος Μπερδελής
Γιώργος Μπερδελής

εργατικά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν στον τομέα καθαριότητας των Δήμων της χώρας και με αφορμή το πρόσφατο σοβαρό ατύχημα το οποίο συνέβη στον Δήμο Μεγαρέων.

Ο κ. Μπερδελής παρουσιάζει την άποψη ότι θα πρέπει πλέον να επανεξετασθεί το θέμα της ασφάλειας των εργαζομένων στον Δήμο.
Παρατηρεί μάλιστα ότι ο Δήμος, διαχρονικά, «ποτέ δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και λήψης προληπτικών μέτρων που αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων».

Οι εργαζόμενοι στο τομέα της καθαριότητας κατά την διάρκεια της εργασίας τους και συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων εκτίθενται σε ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά και σε πλήθος επικινδύνων παραγόντων, όπως φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς παράγοντες κινδύνου.
Η μη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης, οδηγεί συχνά στην πρόκληση σοβαρών ή και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων καθώς και στην εκδήλωση πολλών ασθενειών.

Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι τα περισσότερα ατυχήματα στον τομέα της καθαριότητας συμβαίνουν κυρίως:

 • Κατά την διάρκεια αδειάσματος των κάδων συλλογής απορριμμάτων στα απορριμματοφόρα
 • Κατά την διάρκεια μεταφόρτωσης των απορριμμάτων από απορριμματοφόρα σε φορτηγά αυτοκίνητα
 • Κατά την συντήρηση και επισκευή οχημάτων

Τα παραπάνω στοιχεία καθιστούν επιτακτική την λήψη των απαραίτητων μέτρων κατά την διάρκεια των συγκεκριμένων εργασιών και επιβάλλουν την αυστηρή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
Μεταξύ των βασικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από την νομοθεσία είναι τα εξής:

 1. Υποχρέωση χρήσης υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) και Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.), (αρθ. 8 του Ν.3850/10)
 2. Τήρηση ειδικού βιβλίου υποδείξεων του Τ.Α. και το Ι.Ε. (αρθ. 14 Ν.3850/10
 3. Τήρηση ειδικου βιβλίου ατυχημάτων (αρθ. 43 παρ. 2β Ν.3850/10)
 4. Εκπόνηση γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία από τον Τ.Α. και Ι.Ε. (αρθ. 43 παρ. 1α Ν.3850/10)
 5. Τήρηση καταλόγου για τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε επικίνδυνους παράγοντες, φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς (αρθ. 38 παρ. 3ε Ν.3850/10)
 6. Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων και διενέργεια ιατρικού ελέγχου των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες (αρθ. 18 και 39 Ν.3859/10)
 7. Ενημέρωση κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα ασφάλειας και υγείας (αρθ. 47 και 48 Ν.3850/10)
 8. Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (άρθρο 38 παρ. 2δ Ν.2850/10)
 9. Συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων (αρθ. 42 παρ. 6στ Ν.3850/10)
 10. Τήρηση βιβλιαρίου προληπτικού ελέγχου και συντήρησης κάθε εξοπλισμού

Τέλος, ο κ. Μπερδελής καλεί τη διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των καιρών και να συμμορφωθεί με την σχετική νομοθεσία που αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.