Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, αρχή η οποία ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων, προσέφυγε την 27/8 ο επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού «Τώρα» Γιώργος Μπερδελής.
Η προσφυγή είναι για την ακύρωση της απόφασης για σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους €6 εκατομμυρίων με σκοπό τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού του έτους 2015.DANEIO_6_EKAT

Λόγος της προσφυγής του κ. Μπερδελή είναι ότι η απόφαση είναι «μη νόμιμη» και ως εκ τούτου θα πρέπει να ακυρωθεί.
Επιπλέον, σύμφωνα με την προσφυγή, η απόφαση είναι γενική, αόριστη, επιπλέον δεν είναι πλήρης και επαρκής.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι κακώς συμμετείχαν στην συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μελέτης Λέλης και Νίκος Παπαπανούσης εφόσον είναι δικαιούχοι ποσών από το προς λήψη δάνειο.
Επειδή όπως λέγεται στην νομική γλώσσα οι εν λόγω σύμβουλοι είχαν «έννομο συμφέρον» από την συγκεκριμένη απόφαση κακώς έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση.

Ο προσφεύγων επίσης επικαλείται ότι στις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής «δεν υπάρχει τεκμηριωμένη εισήγηση (μελέτη σκοπιμότητας) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών από την οποία προκύπτει και διαπιστώνεται η αναγκαιότητα λήψης του υπέρογκου δανείου καθώς και η εξυπηρέτησή του».